Kotipla­ne­taa­riot

Kuvit­te­le, että nau­tit tai­vaas­ta täyn­nä täh­tiä istuen soh­val­la. Tämä unel­ma voi tul­la todek­si Sega Toys Homes­tar -sar­jan kotipla­ne­taa­rion kans­sa !

Sega Toys Homes­tar Ori­gi­nal -tuot­teen lan­see­rauk­sen jäl­keen vuon­na 2006 on se vakiin­nut­ta­nut ase­man­sa joh­ta­va­na pla­ne­taa­rio brän­di­nä. Homes­tar-sar­jan kehit­ti japa­ni­lai­nen kek­si­jä ja yrit­tä­jä Takay­uki Ohi­ra. Täh­ti­tie­teen tun­nus­tet­tu­na asian­tun­ti­ja­na hän on saa­nut lukui­sia inno­vaa­tio­pal­kin­to­ja. Hänen yri­tys Megas­tar toi­mit­taa suu­ria pla­ne­taa­rioi­ta kan­sain­vä­li­ses­ti eri koh­tei­siin. Suu­ret pla­ne­taa­riot voi­vat tuo­da esil­le jopa 22 mil­joo­naa täh­teä. Ohi­ra on kehit­tä­nyt Sega Homes­tar -sar­jan pit­kä­jän­tei­sen kehi­tys­työn seu­rauk­se­na. Tulok­se­na on koti pla­ne­taa­rio joka tuot­taa tuhan­sia täh­tiä myös koto­na hyvin koh­tuul­li­seen hin­taan.

Kotipla­ne­taa­rio on help­po­käyt­töi­nen lai­te jon­ka tuot­ta­mis­ta täh­ti­tai­vaan ihmeis­tä voi­vat naut­tia aivan kaik­ki. Lai­te sopii erin­omai­ses­ti oma­toi­mi­seen täh­ti­tai­vaan tut­ki­mi­seen ja on oiva väli­ne myös ope­tus­käyt­töön. Pie­nen kokon­sa ansios­ta lai­te on help­po säi­löä sekä myös nopeas­ti otet­ta­vis­sa käyt­töön.

Pake­tin sisäl­tö

Pro­jek­to­ri, AC-teho­läh­de, kak­si vaih­det­ta­vaa pro­jek­tio­kiek­koa, jois­sa poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon kiin­to­täh­det.

Tek­ni­set tie­dot

 

  • 60 000 täh­teä
  • Pro­jek­to­rin mitat: 16,1 x 15,9 x 15,1 cm
  • Pro­jek­to­rin pai­no: n. 800 g
  • Hei­jas­tuk­sen etäi­syys: 150cm - 230cm (Sää­det­tä­vä koh­den­nus)
  • Hei­jas­tuk­sen koko: Ympy­rä, jon­ka hal­kai­si­ja n. 270cm
  • Hei­jas­tus­pin­nak­si sovel­tuu kat­to, sei­nä tai vas­taa­va tasai­nen pin­ta
  • Valo­läh­de: 3 W:n ult­ra­kir­kas val­koi­nen LED-valo
  • Ikä­suo­si­tus: alkaen 6v
  • Takuu: 2v Ori­gi­nal Sega Toys -val­mis­ta­ja­ta­kuu

60 000 kir­kas­ta täh­teä

3 W:n ult­ra­kir­kas val­ko­va­lo-LED

Pyrs­tö­täh­ti­toi­min­to

Hei­jas­tuk­sen etäi­syys: 150cm - 230cm (Sää­det­tä­vä koh­den­nus)

270cm hei­jas­tuk­sen hal­kai­si­ja

Sää­det­tä­vä ajas­tin

Vaih­det­ta­vat hei­jas­tus­le­vyt

Käyt­tö­oh­je ja sekä poh­joi­sen ja ete­läi­sen pal­lon­puo­lis­kon tai­vas­kart­ta

Kysyt­tä­vää tuot­teis­ta?
Tar­jous­pyyn­tö →