Kotipla­ne­taa­riot

Vaih­to­la­va­pe­rä­vau­nut

Ter­ve­tu­loa Tuo­mex Oy:n koti­si­vuil­le!

Laa­tua ja toi­mi­vuut­ta

Tuo­mex Oy on vuon­na 2017 perus­tet­tu yhtiö joka toi­mii Uudel­la­maal­la Jär­ven­pääs­sä ja Por­voos­sa. Tar­joam­me inno­va­tii­vi­sia sekä laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta ja täl­lä het­kel­lä tuo­te­va­li­koi­mam­me koos­tuu CAR­RY­SON kevyis­tä vaih­to­la­va­pe­rä­vau­nuis­ta lava­ra­ken­tei­neen sekä SEGA HOMES­TAR kotipla­ne­taariois­ta.

Alla ole­vis­ta vali­kois­ta pää­see tutus­tu­maan tar­kem­min tuot­tei­siim­me.

SEGA HOMES­TAR

Kotipla­ne­taa­riot

CAR­RY­SON

Vaih­to­la­va­pe­rä­vau­nut

SEGA HOMES­TAR

SEGA HOMES­TAR kotipla­ne­taa­rio on erin­omai­nen lai­te täh­ti­tai­vaan tut­kis­ke­luun sisä­ti­lois­sa. Kotipla­ne­taa­rio kyke­nee hei­jas­ta­maan 60000 kir­kas­ta täh­teä kuten ne sijoit­tu­vat öisel­le tai­vaal­le. Lai­te voi­daan sijoit­taa pöy­däl­le tai jalus­tal­le pimen­net­tyyn huo­ne­ti­laan jol­loin täh­ti­tai­vas hei­jas­tuu kat­toon. Täh­ti­tai­vaan saa liik­ku­maan maan pyö­ri­mis­liik­keen mukai­ses­ti ja halut­taes­sa voi­daan kyt­keä täh­den­len­to toi­min­to. Kotipla­ne­taa­rio on ihan­teel­li­nen lai­te kai­kil­le täh­ti­tai­vaas­ta sekä -tie­tees­tä kiin­nos­tu­neil­le ja sovel­tuu myös ope­tus­käyt­töön.

CAR­RY­SON

CAR­RY­SON kevyt vaih­to­la­va­pe­rä­vau­nu (koko­nais­pai­no 1450 kg) hen­ki­lö­au­to luok­kaan avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia logis­tiik­ka tar­pei­den hoi­ta­mi­seen. Usean eri vau­nun sijas­ta riit­tää yksi perus­vau­nu johon voi olla usei­ta lavo­ja eri­lai­siin  tar­pei­siin; konei­den, venei­den, tar­vik­kei­den, työ­maa- / tau­ko­ti­lo­jen yms. kul­je­tuk­siin. B-ajo­kort­ti riit­tää kun vetoau­to pai­naa enin­tään 1700 kg. Car­ry­son on maa­il­man laa­jui­ses­ti ainut­laa­tui­nen paten­toi­tu tuo­te joka on kehi­tet­ty ja val­mis­tet­tu Suo­mes­sa.

Kysyt­tä­vää tuot­teis­ta?
Tar­jous­pyyn­tö →