050 469 5163 info@tuomex.fi
[wookori]

Kotipla­ne­taa­riot

Ter­ve­tu­loa Tuo­mex Oy:n kotisivuille!

Laa­tua ja toimivuutta

Tuo­mex Oy on vuon­na 2017 perus­tet­tu yhtiö. Tar­joam­me inno­va­tii­vi­sia sekä laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta ja täl­lä het­kel­lä tuo­te­va­li­koi­mam­me koos­tuu SEGA HOMES­TAR kotipla­ne­taariois­ta.

 

SEGA HOMES­TAR

Kotipla­ne­taa­riot

SEGA HOMES­TAR

SEGA HOMES­TAR kotipla­ne­taa­rio on erin­omai­nen lai­te täh­ti­tai­vaan tut­kis­ke­luun sisä­ti­lois­sa. Kotipla­ne­taa­rio kyke­nee hei­jas­ta­maan 60000 kir­kas­ta täh­teä kuten ne sijoit­tu­vat öisel­le tai­vaal­le. Lai­te voi­daan sijoit­taa pöy­däl­le tai jalus­tal­le pimen­net­tyyn huo­ne­ti­laan jol­loin täh­ti­tai­vas hei­jas­tuu kat­toon. Täh­ti­tai­vaan saa liik­ku­maan maan pyö­ri­mis­liik­keen mukai­ses­ti ja halut­taes­sa voi­daan kyt­keä täh­den­len­to toi­min­to. Kotipla­ne­taa­rio on ihan­teel­li­nen lai­te kai­kil­le täh­ti­tai­vaas­ta sekä -tie­tees­tä kiin­nos­tu­neil­le ja sovel­tuu myös ope­tus­käyt­töön. Erik­seen tilat­ta­vis­sa ole­vien lisä­le­vyk­kei­den avul­la pää­see tutus­tu­maan tar­kem­min eri­lai­siin ava­ruu­den ilmiöihin.

Kysyt­tä­vää tuot­teis­ta?
Tarjouspyyntö →